bus auto fiets
Contact

Termen en begrippen

Beukmaat, ontbindende voorwaarden, VON: bij nieuwbouw kom je soms termen en afkortingen tegen die misschien niet meteen een belletje doen rinkelen. Daarom lichten we hieronder enkele veelgebruikte termen voor je toe!

Aanneemsom. Dit is het bedrag waarvoor de bouwer de opdracht heeft aangenomen.

Anterieure overeenkomst. Deze overeenkomst wordt in de beginfase van een nieuwbouwproject gesloten. In een anterieure overeenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen de gemeente en de ontwikkelaar van een perceel. Denk aan financiële afspraken over de aanleg van openbare voorzieningen of de kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan.

Acquisitie. Acquisitie heeft te maken met het kopen van de grond om nieuwbouw te kunnen ontwikkelen. Hierbij zijn verschillende variaties mogelijk. Een projectontwikkelaar kan bijvoorbeeld volledig eigenaar worden van een stuk grond (kaal of reeds bebouwd) door dit te kopen van een particulier, een boer of een gemeente. Ook kan een ontwikkelaar gedeeltelijk eigenaar worden van de grond (kaal of reeds bebouwd), waarbij het eigenaarschap wordt gedeeld met bijvoorbeeld een gemeente, een corporatie of een andere projectontwikkelaar. Iedereen heeft een stuk grond in een aansluitend gebied. Er wordt dan gezamenlijk ontwikkeld.

Bedenktijd. In de meeste gevallen heb je na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst één week bedenktijd. In die week kan het contract nog ontbonden worden. Hierna kan de overeenkomst alleen ontbonden worden als wordt voldaan aan de ontbindende voorwaarden.

Bestemmingsplan. Dit is een ruimtelijk plan waarin de gemeente vastlegt wat de bestemming van de grond is. Is de grond bedoeld voor wonen, commerciële bedrijvigheid of landbouwdoeleinden? Het kan gebeuren dat de bestemming van een bouwproject wel hetzelfde blijft, maar dat een gebied zodanig wordt aangepast dat er een omgevingsvergunning moet worden verleend die aansluit bij het bestaande bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitplan. In dit document zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van de uitstraling en de vormgeving van de te bouwen woningen.

Beukmaat. De beukmaat geeft aan hoe breed de woning is.

Bouwbesluit. Deze gemeenschappelijke regeling geeft aan wat de minimale technische eisen zijn waaraan de betreffende bouwwerken moeten voldoen. Denk aan de minimale deurbreedte, eisen omtrent brandwerendheid en de minimale oppervlakte van ruimtes.

Bouwdepot. Een deel van je hypotheek, de aanneemsom, wordt opzij gezet in het bouwdepot. Vanuit het bouwdepot betaal je de termijnfacturen van de bouw van je nieuwe woning.

Bouwer. Degene die het project daadwerkelijk gaat realiseren. Ook wel de aannemer genoemd.

Bouwnummer. Bij de start van een nieuwbouwproject hebben de woningen of kavels nog geen officiële huisnummers. Daarom wordt gewerkt met bouwnummers.

Bouwplan. In het bouwplan staat precies hoe de te bouwen woning eruit komt te zien en hoe de verdiepingen zijn ingedeeld.

Casco. Dit is het geraamte van een gebouw.

Energielabel. In een rapport van een gecertificeerde energielabeladviseur wordt met klassen en kleuren aangegeven hoe energiezuinig een woning is. Dit loopt van A++ tot G en van donkergroen tot rood.

EPC. EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt en geeft hoe energiezuinig een woning is. Sinds 2015 geldt er voor woningbouw een EPC van 0,4. Sinds 1 januari 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal zijn.

Financiële check. De financiële check is een document van een hypotheekadviseur of bank waarin staat tot welk bedrag jij een hypotheek kunt krijgen óf wat jij met eigen middelen kunt betalen. Goed om te weten: in de meeste gevallen zijn er geen kosten verbonden aan een financiële check. Je kunt een financiële check laten doen bij de hypotheekadviseur of bank van jouw keuze.

Hypotheekadviseur. Een hypotheekadviseur geeft naar aanleiding van je persoonlijke financiële situatie een indicatie voor welk bedrag je een nieuwbouwwoning kunt kopen. Wie je kiest als hypotheekadviseur, bepaal je zelf. Het kan iemand zijn van je bank of een onafhankelijke adviseur.

Investeringsvoorstel. In het investeringsvoorstel wordt de eerste contractuele verplichting aangegaan met bijvoorbeeld een gemeente en/of andere partners zoals een corporatie of een andere projectontwikkelaar. In het voorstel worden de kaders van het nieuwbouwproject vastgesteld.

Kavel. Dit is het stuk grond waarop je nieuwe woning wordt gebouwd.

Kijkdagen. Bij nieuwbouwprojecten zijn er vaak enkele kijkmomenten waar je als nieuwe woningeigenaar voor wordt uitgenodigd. Op deze dagen mag je op de bouwplaats en/of in je woning rondkijken. Buiten de kijkdagen is het niet toegestaan om op de bouwplaats te komen in verband met veiligheidsvoorschriften. Uiteraard kun je wel regelmatig langskomen om vanaf de daarvoor aangegeven hekken te kijken hoe de bouw van je woning vordert!

Koop-/aannemingsovereenkomst. Het document waarmee je de koop van de grond en de te bouwen woning officieel maakt. Zowel de bouwer als degene die gaat kopen, tekenen deze overeenkomst. Dit gebeurt in de meeste gevallen bij de makelaar.

Kopersbegeleider. De kopersbegeleider neemt doorgaans het stokje over van de makelaar na het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst en als de financiering rond is. De kopersbegeleider is er om je te helpen met alle mogelijkheden die er zijn om je nieuwe woning helemaal aan jouw wensen te laten voldoen.

Leverings- of transportakte. Zodra de bouw van je nieuwe woning start, ga je naar de notaris en word je officieel eigenaar van de grond. De notaris stelt de definitieve koopovereenkomst op, ook wel de leverings- of transportakte genoemd. Hierin staan alle afspraken die zijn gemaakt in de koop-/ aannemingsovereenkomst. De verkoper, de koper (dat ben jij) en de notaris ondertekenen de leveringsakte. De notaris zorgt hierna voor de inschrijving in het Kadaster. Hiermee is de eigendomsoverdracht een feit en worden de grondkosten betaald aan de verkoper.

Makelaar. De makelaar heeft veel klantcontact met potentiële kopers. De makelaar beschikt over de bouwtekeningen van het nieuwbouwproject en de individuele woningen. Ook kan de makelaar je alles vertellen over de huidige status van het nieuwbouwproject en de voorlopige planning.

Meerwerk. Dit is extra werk dat niet van tevoren begroot is, maar wel door de koper gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan extra stopcontacten of een dakkapel.

Minderwerk. Dit is werk dat van tevoren begroot is, maar tijdens de bouw is komen te vervallen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met een NHG heeft je geldverstrekker de zekerheid dat je hypotheekschuld bij onvoorziene omstandigheden wordt terugbetaald. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid of het overlijden van je partner.

Nulwoning/energieneutrale woning. De woning levert evenveel energie op als dat hij verbruikt. De energie wordt bijvoorbeeld verkregen met zonnepanelen of warmtepompen.

Omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk waarbij gekeken wordt naar het effect op de omgeving (mens en milieu). Een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning omvat verschillende losse vergunningen, zoals bouwvergunningen en milieuvergunningen.

Omzetbelasting. Het percentage omzetbelasting dat je betaalt over de koop-/aannemingssom (bij een nieuwbouwhuis betaal je geen overdrachtsbelasting, maar omzetbelasting).

Ontbindende voorwaarden. Onder bepaalde voorwaarden kan er nog van de koop-/aannemingsovereenkomst worden afgezien binnen een bepaalde periode. Bijvoorbeeld als je de financiering van je nieuwe huis niet rond krijgt.

Ontwikkelaar. Degene die de grond tot ontwikkeling brengt en het nieuwbouwplan heeft ontworpen. Ook wel de verkoper genoemd.

Oplevering. De officiële oplevering is voor iedereen een laatste check of alles is uitgevoerd zoals afgesproken in de koop-/ aannemingsovereenkomst en leveringsakte. Is iedereen akkoord? Dan ontvang je de sleutel van je nieuwe woning en kan het klussen beginnen!

Opschortende voorwaarden. Soms zijn er opschortende voorwaarden opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst. Dat betekent dat de overeenkomst pas echt in werking treedt als aan deze voorwaarden is voldaan. Denk aan het verkrijgen van een vergunning om te gaan bouwen.

Optie. Na de inschrijfperiode worden de woningen toegewezen. Ben jij de gelukkige? Dan word je gebeld door de makelaar en kun je de optie laten vastleggen. Niemand anders kan nu de woning, het appartement of de kavel waarin je geïnteresseerd bent kopen. De optie is tijdsgebonden en verschilt per project. In de meeste gevallen is dit een week. Deze week kun je gebruiken om te onderzoeken of je de woning echt wilt kopen of om een indicatie te krijgen of je de financiering rond krijgt. In deze week kun je vrijblijvend van de optie afzien.

Projectplan. In het projectplan wordt gekeken naar de bestaande situatie van de grond en de beoogde ontwikkeling. Wat is er nodig om uiteindelijk te kunnen gaan bouwen? In dit plan wordt onderzoek verricht naar het rijks-, provinciale- en gemeentelijke beleid, maar ook de bodemsituatie (is de grond schoon?), de archeologische historie van het gebied (zijn er bommen uit de Tweede Wereldoorlog of Romeinse overblijfselen aanwezig?), de watervoorzieningen (wat moet er aangepast worden om bijvoorbeeld woningen te kunnen voorzien van water?) en de flora en fauna (zijn er beschermde plant- en diersoorten aanwezig?).

Projectrente. Deze speciale rente wordt aangeboden bij nieuwbouwprojecten en kan voordeel opleveren, maar ook extra kosten met zich meebrengen. De projectrente wordt doorgaans vastgelegd voor een specifieke periode, bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. Daarna ga je de reguliere marktrente betalen.

Rooilijn. De rooilijn geeft de grens aan tot waar mag worden gebouwd.

Timpaan. Dit is een driehoekig bovenstuk van een gevel. 

Voorschouw. Vlak voor de officiële oplevering van je nieuwe woning krijg je een uitnodiging voor de voorschouw. Tijdens dit bezoek word je ontvangen door de uitvoerder en mag je jouw woning zelf gaan controleren. Bekijk goed of alles voldoet aan wat je in de koop-/ aannemingsovereenkomst en leveringsakte met elkaar hebt afgesproken. Je bevindingen vul je in op een formulier dat je afgeeft aan de uitvoerder. Deze heeft doorgaans twee weken de tijd om eventuele gebreken te verhelpen.

Vrij op naam (VON). Het kopen van een nieuwbouwwoning verschilt van het kopen van een bestaande woning. Een nieuwbouwwoning koop je bijvoorbeeld ‘vrij op naam’ (VON). Dat betekent dat je geen overdrachtsbelasting betaalt voor de overdracht. Daar staat tegenover dat je btw betaalt over de termijnen uit de aannemingsfacturen.

Waarborgsom. Bij de aankoop van je nieuwbouwwoning betaal je een waarborgsom. Dit is een soort aanbetaling, om zeker te zijn dat je ook je financiële verplichtingen gaat nakomen. Deze waarborgsom is meestal rond de 10% van de totale koop-/aannemingssom. Dit kun je betalen vanuit spaargeld of vanuit een bankgarantie (in dat geval staat de bank garant voor de waarborgsom). De waarborgsom wordt gestort op de rekening van de notaris, die dit bedrag in bewaring houdt. Wanneer je woning bij de officiële oplevering voldoet aan alle afspraken, wordt dit bedrag betaald aan de bouwer. Deze waarborgsom dient dus ook ter bescherming van jou als koper.

Welstand. Een bouwplan moet natuurlijk qua uitstraling en architectuur passen in de omgeving. De welstandcommissie toetst de bouwplannen hierop. In de welstandsnota staan de criteria waarop wordt getoetst.

Welstandscommissie. Een onafhankelijke commissie benoemd door de gemeenteraad die de bouwplannen beoordeelt. Zij geeft advies op basis van het investeringsvoorstel, het projectplan en de ontwerpen.

Bekijk de

nieuwbouwprojecten